Bezpieczny urząd

Audyt informatyczny Urzędu

Rozporządzenie, Krajowe Ramy Interoperacyjności, nakazuje przeprowadzanie corocznych Audytów w zakresie Bezpieczeństwa Informacji

Zakres prac

 1. Analizujemy stan obecny, w celu wykrycia potencjalnych luk w systemie bezpieczeństwa / niezgodności z wymaganiami prawa.
 2. Przedstawiamy Zamawiającemu zalecenia w celu usprawnienia działania jednostki:
  • wspieramy w rozwiązaniu problemów,  
  • wskazujemy narzędzia,
 3. Wspieramy Zamawiającego w realizacji zaleceń.
 4. Wykonujemy Audyt właściwy, pokazujący zgodność działania jednostki z Rozporządzeniem KRI.
 5. Tworzymy dokumentacje powstałą w wyniku audytu zapewniającą skuteczne przygotowanie urzędu do spełnienia wymogów Ustawy o informatyzacji.
 6. Szkolimy pracowników z zakresu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o informatyzacji oraz przepisów wykonawczych.

Zakres audytu

 1. Analiza aktualizacji polityk, procedur i regulacji wewnętrznych uwzgledniających wymagania rozporządzenia „Krajowe Ramy Interoperacyjności”.
 2. Analiza prowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służących do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację.
 3. Analiza mechanizmów ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, jak:
  • Analiza dostępu do informacji,
  • Czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
  • Zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji,
  • Analiza regulacji gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość,
 4. Analiza bezpieczeństwa informacji, zapobiegające osobom nieuprawnionym ich ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie.
 5. Analiza poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, w szczególności sprawdzająca:
  • Dbałość o aktualizację oprogramowania,
  • Minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
  • Ochronę przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
  • Stosowanie mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych,
  • Redukcje ryzyka wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,
  • Podejmowanie działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
  • Kontrolę zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

Rozporządzenie „Krajowe Ramy Interoperacyjności” – Dz.U. 2012 poz. 526
Treść Rozporządzenia „Krajowe Ramy Interoperacyjności”

Na podstawie: Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 & 20. 2. 14).
Treść Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Oferujemy wykonanie Audytu w zakresie Bezpieczeństwa Informacji, potwierdzającego zgodność działań Urzędu z wymaganiami Rozporządzenia.
Korzystamy z najlepszych praktyk z ISO 27001 oraz zaleceń Najwyższej Izby Kontroli.