Polityka bezpieczeństwa

Audyt informatyczny Urzędu

Zakres prac

Oferujemy opracowanie Polityk Bezpieczeństwa, zasad i regulacji mających na celu ochronę systemu informacyjnego instytucji (systemy informatyczne, komunikacyjne), zapewniających odpowiednią funkcjonalność, niezawodność, używalność, wydajność, przenoszalność i pielęgnowalność przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk, w zgodności z przepisami prawa.

Podstawa prawna

Na podstawie: Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 & 20. 2. 14).

§ 20,  ust. 1,

1.Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. [Rozporządzenie „Krajowe Ramy Interoperacyjności”].

Oferujemy wykonanie Audytu w zakresie Bezpieczeństwa Informacji, potwierdzającego zgodność działań Urzędu z wymaganiami Rozporządzenia. Korzystamy z najlepszych praktyk z ISO 27001 oraz zaleceń Najwyższej Izby Kontroli.